+66(0) 24394600

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์ม TOSGUN ("เรา" และ "แพลตฟอร์มของเรา") เป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ และเว็บบอร์ดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ตามความต้องการของธุรกิจ ซึ่งในการให้บริการดังกล่าว เราตระหนัก และเคารพในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ("ท่าน" และ "ผู้ใช้บริการ") เราจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยการใช้ หรือเข้าถึงบริการในลักษณะใด ๆ ของเรา ถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยินยอมให้เรารวบรวมใช้ และแบ่งปันข้อมูลด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1)    คำนิยาม

 1.       1.1  ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขบัตรประกันสังคม เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ที่อยู่อีเมล (email address) ทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลของนิติบุคคล ข้อมูลสำหรับการติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้ ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) ที่ใช้ในการทำงาน ที่อยู่อีเมล (email address) กลุ่มของบริษัท เช่น info@company.co.th ข้อมูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือข้อมูลแฝงที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีกโดยวิธีการทางเทคนิค (Pseudonymous Data) ข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม เป็นต้น
 2.       1.2  ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อน และอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 3.       1.3  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น แต่ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล (Ownership) หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเอง โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะหมายถึง บุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่รวมถึง "นิติบุคคล" (Juridical Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือ องค์กรอื่นใด ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่บุคคลดังต่อไป
 4.       1.4  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 5.       1.5  ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2)    วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

เรา เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการให้บริการข้อมูลที่ปรากฎทางสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งได้มาจากการรวบรวมทางสื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือ เว็บบอร์ดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ท่านใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจข้อมูลสถิติ และการค้นหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ การค้าหรือการพาณิชย์ใด ๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เท่านั้น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


3)    ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านอย่างจำกัด และเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทกิจกรรมที่เจ้าของของมูลส่วนบุคคลใช้บริการ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เช่น การติดต่อ หรือเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเรา การสร้างบัญชีกับเราโดยผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน หรือการใช้บริการต่าง ๆ และเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ รูปประจำตัว เลขหมายโทรศัพท์ อีเมล เพศ ค่าการตั้งค่าบนระบบ การตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชี ตลอดจนข้อมูลคุกกี้รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เราอาจรวบรวมจากทางสื่อสาธารณะสื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม หรือเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลการใช้บริการ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การค้นหาข้อมูล ข้อมูลไอดี พาสเวิร์ด และข้อมูลในการล้อกอิน สถิติการใช้คีย์เวิร์ดในการค้นหาผ่านแพลตฟอร์มของเรา โดยเราเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเปิดเผยกับเรา


4)    การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอ หรือมีคำสั่งให้เราดำเนินการ หรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ และเราอาจประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1.       (1)  เพื่อการเข้าทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญา
 2.       (2)  เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับการลงทะเบียน การสมัครสมาชิก และการสร้างบัญชีผู้ใช้ รวมถึงการรักษาและการจัดการบัญชีผู้ใช้
 3.       (3)  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
 4.       (4)  เพื่อประโยชน์โดยชอบธรรม (Legitimate Interest)

5)    การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ หรือโดยมิชอบ โดยเรากำหนดนโยบาย และขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา ในการนี้ เราจะสอบทาน และปรับปรุงมาตรการดังกล่าวตามความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1.       (1)  กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2.       (2)  จำกัดสิทธิของลูกจ้างของเราในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 3.       (3)  ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบตัวตน และเทคโนโลยีการตรวจจับไวรัส ตามความจำเป็น
 4.       (4)  กำหนดให้คู่ค้าที่ทำธุรกิจกับเราต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในสัญญาที่เราทำกับคู่ค้าแต่ละราย
 5.       (5)  ประเมินผลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของเรา อย่างสม่ำเสมอ

6)    การเชื่อมโยงไปยัง ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอก

แพลตฟอร์มของเรามีการเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน โดยเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัย หรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านได้ ดังนั้น ท่านควรใช้ความระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าการที่ท่านใช้บริการของเรานั้นท่านตกลงใช้ดุลยพินิจของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการรวบรวม ประมวลผล ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง โดยเมื่อท่านเข้าถึงลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหมายความว่า ท่านมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจได้รับจากการเลือกใช้บริการของท่าน โดยที่ในการใช้บริการแพลตฟอร์มของเราแต่ละครั้งนั้น ท่านจะต้องเป็นผู้พิจารณาความถูกต้อง ความสมบรูณ์ ความพร้อมใช้ และเงื่อนไข ข้อจำกัดตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงท่านมีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวที่จะต้องรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านประมวลผลและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อท่านใช้บริการจากเรา


7)    การใช้คุกกี้

 1.       7.1   "คุกกี้" หมายถึง ไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Cookies) ที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูล และการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งจะมีผลในขณะที่ใช้บริการ เท่านั้น
 2.       7.2  เราใช้คุกกี้ในการบันทึกข้อมูล รูปแบบการใช้บริการ ประวัติการใช้บริการ และการตั้งค่าต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้บริการแพลตฟอร์มของเราได้โดยสะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยเราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงพัฒนา และปรับปรุงบริการ TOSGUN ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 3.       7.3  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับแพลตฟอร์มของเราเพื่อปิดหรือระงับการใช้งานคุกกี้ได้ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ทั้งนี้ การปิดหรือระงับการใช้งานคุกกี้อาจะส่งผลให้เรา ไม่สามารถให้บริการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าถึง และการใช้งานบางฟังก์ชันช้าลง หรือมีความสะดวกลดลง

8)    ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ เราจะกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นต่อการใช้งาน หรือเพื่อประมวลผล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว เราจะดำเนินการลบ ทำลาย ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


9)    สิทธิตามกฎหมาย

 1.       9.1  เราเคารพสิทธิส่วนบุคคลของท่าน และเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเลือกวิธีการควบคุม หรือวิธีการที่เราใช้ติดต่อท่าน โดยเราจะปฏิบัติตามที่ท่านได้ร้องขอ เพื่อช่วยให้เกิดความโปร่งใส และเพื่อคุณภาพของข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ หรือทุกกิจกรรมของบริษัทโดยส่งคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด นอกจากสิทธิดังกล่าวข้างต้น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  1.         (1)  สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
  2.         (2)  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมบริษัทได้
  3.         (3)  สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ หรือสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบันได้
  4.         (4)  สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นตามกฏหมายที่กำหนดให้สามารถเก็บรักษาไว้
  5.         (5)  สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
  6.         (6)  สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิให้บริษัทโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัท ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการได้
  7.         (7)  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้

 2.       9.2   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประสงค์ใช้สิทธิใด ๆ ตามข้อ 9.1 นั้น ท่านสามารถส่งคำขอใช้สิทธิดังกล่าวแจ้งให้เราทราบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและนโยบายที่เรากำหนด และเราอาจติดต่อกลับไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอใช้สิทธิ โดยที่เรา จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบกลับคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือเกินกว่า 30 (สามสิบ) วัน ในกรณีที่คำขอใช้สิทธิดังกล่าวมีความซับซ้อน

  ทั้งนี้ เราอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้ขึ้นกับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยเราจะใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนหรือปัญหาต่าง ๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ อย่างไรก็ตามอาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยเราจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 3.       9.3   เราขอแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าการใช้สิทธิบางประการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมาย หรือสัญญาซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ และเราอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่เรากำหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นกรณีที่เรา มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป หรือในกรณีเรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลต่อไปเพื่อการกระทำดังต่อไปนี้
  1.         (1)   เพื่อทำรายการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่เรา เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อการจัดหาสินค้าหรือบริการตามที่ท่านร้องขอ หรือดำเนินการตามสมควรภายในขอบเขตความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเรากับท่าน หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน
  2.         (2)   เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการกลั่นแกล้ง การฉ้อฉล การฉ้อโกง หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว
  3.         (3)   เพื่อตรวจสอบการทำงานของแพลตฟอร์ม และเพื่อหาและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  4.         (4)   เพื่อทำการศึกษาวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ เชิงประวัติ หรือเชิงสถิติโดยทั่วไป หรือโดยผู้ชำนาญการ เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อการลบข้อมูลนั้นจะทำให้ไม่สามารถบรรลุหรือขัดขวางการบรรลุผลสำเร็จในการศึกษาวิจัยอย่างมีนัยสำคัญ หากท่านได้ให้ความยินยอมแล้วก่อนหน้านี้
  5.         (5)   เพื่อใช้เป็นการภายในตามสมควรโดยสอดคล้องกับความคาดหมายของท่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรา และสอดคล้องกับบริบทที่ท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวไว้แต่แรก
  6.         (ุ6)   เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10)    ช่องทางการติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เรายินดีตอบข้อสงสัย และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้
ที่อยู่: สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
อีเมล: tosgun@ar.co.th
โทร: +66(0) 2439-4600


11)    การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในหน้านี้ เราจึงขอแนะนำให้ผู้ไช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือใช้บริการจากเรา หรือเว็บไซต์ของเราโดยเราจะประกาศวันที่ของการแก้ไขครั้งล่าสุดที่ระบุไว้ที่ด้านล่าง หากผู้ใช้บริการคัดค้านการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้บริการอาจหยุดการใช้บริการ และร้องขอเราลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันมีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด


นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ : 1 มกราคม 2564

Contact Us

Let′s talk +66(0) 2439-4600
Address: 27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd,
Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand